Ösztöndíjak - juttatások

Az itt ismertetett információkat tartalmazó egyetemi szabályzatok (pl. a tanulmányi és vizsgaszabályzat, a hallgatói térítési és juttatási szabályzat) teljes terjedelmükben megtalálhatók a Debreceni Egyetem honlapján (unideb.hu), az Egyetemről főmenü Szabályzatok menüpontjában.

A Debreceni Egyetemen a hallgatói tanulmányi és szociális alapon járó térítések és juttatások rendszerét a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, illetve a rendeletben foglaltak alapján „A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata” állapítja meg. A szabályzat szerint a következő juttatásokat kaphatják meg a hallgatók.

 

I. TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN ADHATÓ JUTTATÁSOK

1. Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíjat az előző félévi tanulmányi eredmény alapján lehet elnyerni. Elsőéves hallgatók a képzés második félévétől kezdve kaphatnak tanulmányi ösztöndíjat. Az egyetem hallgatóira egységes ösztöndíjrendszer vonatkozik, amelynek lényege, hogy nem a tanulmányi átlag, hanem matematikai képlet határozza meg az ösztöndíjak pontos összegét. A rendszer lényege, hogy csak az egymással ténylegesen összehasonlítható teljesítményű hallgatókat sorolják egy kategóriába. A tanulmányi ösztöndíj összegének megállapítására a félévek elején, a beiratkozások lezárása után kerül sor, a szabályzatban rögzített eljárásrend és összegek szerint. Az ösztöndíj mértéke az egyes kategóriákban 13 000 – 38 000 Ft.

A tanulmányi ösztöndíj kiszámítása:

 • minden hallgató esetében megállapítják az ún. ösztöndíjindexet,
 • egy adott szak/évfolyam/csoport hallgatóinak ösztöndíjindexeit csökkenő sorrendbe rendezik,
 • a hallgatókat e sorrend alapján 4 sávba sorolják úgy, hogy összesen a hallgatók legfeljebb 35%-a részesüljön tanulmányi ösztöndíjban; adott ösztöndíjösszeg félévenként más-más tanulmányi eredményhez tartozhat,
 • a két- vagy többszakos hallgatókat mindegyik szakjukon besorolják, ezt követően, ha az ösztöndíjösszegek különbözőek, azokat átlagolják.

2. Kiemelt szakmai és tudományos ösztöndíj

A kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért járó ösztöndíjat pályázati úton azok kaphatják meg, akik méltók lennének akár a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra is, de abban a keret szűkössége miatt már nem részesülhettek. Ezt az ösztöndíjat legfeljebb a hallgatók 10%-a kaphatja meg, az odaítélés részletes szabályait az adott kar határozza meg. Egyszeri ösztöndíj esetén a legmagasabb összege 50 000 Ft.

3. Mesterképzési szakmai ösztöndíj

A mesterképzés első évfolyam első félévére beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók mesterképzési szakmai ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíjban a karok mesterképzős első évfolyam első félévére beiratkozott hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet. Az ösztöndíj a hallgató által a Kari Tanulmányi Bizottsághoz benyújtott pályázat/korábbi elbíráláshoz szükséges dokumentumok alapján egyszeri alkalommal folyósítható juttatás. Az ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak, akik a mesterképzés első félévében legalább 20 felvett kredittel rendelkeznek, a mesterképzésre felvételi jogalapot jelentő előző képzés során legalább 3,00 összesített korrigált kreditindexet értek el, továbbá az alapképzési oklevelük legalább jó minősítésű.

Az ösztöndíj odaítélésének, illetve esetleges visszavonásának eljárási rendjét a karok határozzák meg. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a hallgató több nyelvvizsgával rendelkezik. Az ösztöndíj mértéke 15 000 – 30 000 Ft.

4. Kiemelt sportösztöndíj

A nemzetközi, országos, illetve regionális szinten elért kiemelkedő sportteljesítményért a rektor által kiírt pályázat alapján sportösztöndíj adományozható. A pályázatot minden félév elején írják ki, a támogatást egy félévre lehet elnyerni. Az ösztöndíjat önköltséges hallgatók is igényelhetik. Az ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik a tanulmányi követelményeken túlmenően rendszeresen részt vállalnak a Debreceni Egyetem sportéletében. A pályázatot élsportoló vagy egyetemi minőségi sport kategóriákban lehet elnyerni. A sportösztöndíj összege kategóriától függően 5 000 – 25 000 Ft/hó.

5. Kiemelt művészeti ösztöndíj

A kiemelkedő művészeti teljesítményt nyújtó hallgatók a rektor által kiírt pályázat alapján művészeti ösztöndíjban részesülhetnek. A pályázatot minden félév elején írják ki, a támogatást egy félévre lehet elnyerni. Az ösztöndíjat önköltséges hallgatók is igényelhetik. A művészeti ösztöndíj összege kategóriától függően 5 000 – 25 000 Ft/hó.

6. Szakmai utak, gyakorlatok támogatása

A szakmai utakat, gyakorlatokat a karok döntése alapján támogatják. Az Erasmus ösztöndíjjal valamelyik európai egyetemen tanulmányokat folytató magyar hallgatókat pályázat alapján a karok külön támogatásban részesíthetik.

7. Szakmai gyakorlati ösztöndíj

A szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. A szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a képzés székhelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és az állandó lakóhely közötti távolság legalább 1 km.

Az ösztöndíj odaítélésének feltételeit, mértékét, az odaítélés, az esetleges visszavonás eljárási rendjét a karok határozzák meg, de havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át (16 660 Ft) nem haladhatja meg.

A 10-12 féléves osztatlan tanárképzés egyéves, összefüggő egyéni iskolai gyakorlatán részt vevő állami ösztöndíjas, nappali és levelező tagozatos hallgatók külön állami forrásból szakmai gyakorlatuk időtartamára, de legfeljebb 10 hónapra szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosultak, amely nem minősül szociális alapú juttatásnak.

8. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért járó nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az egyetem javaslata alapján a felsőoktatást felügyelő miniszter adományozza. Az ösztöndíjat pályázati úton egy tanévre lehet elnyerni, legfeljebb a hallgatók 0,8%-a kaphatja meg, a pályázók rangsorolásának részletes szabályait a kar határozza meg. Az ösztöndíj mindenkori összegét a költségvetési törvényben állapítják meg, jelenleg 40 000 Ft/hó.

9. Tehetséggondozási ösztöndíj

A kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményt nyújtó hallgatók bekerülhetnek a Debreceni Egyetem Tehetséggondozási Programjába (DETEP), amelynek tagjaként tutorális oktatásban, további szakképzésben részesülnek, felkészülhetnek a tudományos életpályára. A programban kiváló teljesítményt nyújtó hallgatók a programtanács döntése alapján ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíj mértéke az elért teljesítménytől függően 30 000 – 85 000 Ft/félév.

10. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Az ösztöndíjprogram célja a tanári pályát választó egyetemi hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása. A sikeresen pályázó hallgatók ösztöndíjban részesülnek azon félévek időtartama alatt, amelyek során hallgatói jogviszonyuk fennáll, amennyiben a támogatási szerződés aláírásával vállalják, hogy az általuk megjelölt három megye egyikében, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartják.

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat és vállalja, hogy a tanárképzésben végzettséget és szakképzettséget szerez, és az oklevél megszerzését követően – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn.

Az ösztöndíj megállapítása az ösztöndíjas jogviszony első félévében az ösztöndíjprogram értékelési szempontjai alapján differenciáltan 125 000 Ft – 375 000 Ft/félév/fő közötti összegben történik. Az ösztöndíj összegére meghatározott értékelési szempontok figyelembevételével a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság (KÖB) tesz javaslatot a miniszter számára.

Az ösztöndíjas jogviszony második félévétől az ösztöndíjak összegét a KÖB minden tanulmányi félév kezdetén felülvizsgálja a rendelkezésre álló keretösszeg, valamint az ösztöndíjas utolsó aktív félévében elért kreditindexe figyelembevételével. Az ösztöndíj megállapítása differenciáltan, 0 – 375 000 Ft/félév/fő közötti összegben történik.

A pályázati felhívást és a pályázat benyújtásának határidejét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ teszi közzé minden tanévben a honlapján (kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij).

A pályázatot elektronikusan és papír alapon, postai úton is be kell nyújtani. A pályázat elektronikus beadásához a következő elektronikus felület áll rendelkezésre: osztondij.e-kreta.hu

Doktoranduszoknak a fenti, teljesítmény alapján adható juttatásokat a jelenleg hatályos jogszabályok szerint nem lehet folyósítani. Ők doktori ösztöndíjat kapnak, ennek havi összege a 2016 szeptemberétől beiratkozott PhD hallgatók számára 140 555 Ft. Szociális rászorultság alapján megállapított ösztöndíjakban azonban a PhD-hallgatók is részesülhetnek.

11. Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP)

A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése. A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző felsőoktatási hallgatók [alapképzés, mester (osztatlan) képzés, doktori képzés], doktorjelöltek, fiatal oktatók, kutatók 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíjban részesülnek, a fogadó felsőoktatási intézmények pedig a saját nyertes pályázóik ösztöndíj összegének 40%-a mértékében kutatási-működési támogatást kapnak. A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-kutatók – támogatott célcsoporttól függően – 50 000 – 350 000 Ft/hó nettó támogatásban részesülnek. Az ösztöndíjakat az oktatásért felelős miniszter adományozza.

Részletek: unideb.hu/hu/palyazati-kiirasok

Gólya ösztöndíj

A Gólya ösztöndíjra azok a hallgatók jogosultak, akik a középfokú tanulmányaikat lezáró érettségi/szakmai vizsga évében az általános vagy a pótfelvételi eljárás keretében felvételt nyernek a Debreceni Egyetem bármely állami ösztöndíjas alap vagy osztatlan képzésére, felsőoktatási tanulmányaikat a felvétel évében aktív hallgatói jogviszony keretében megkezdik, illetve a közzétett pályázati felhívásra érvényes pályázatot nyújtanak be, és a pályázat elbírálását követően nyertesként kerülnek kihirdetésre.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek, a Szakma Kiváló Tanulója Versenyek döntőjében az első 30 helyezést elérőket, az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyei II. fordulójába bejutottakat egyszeri, előre meghatározott összeggel (100 000 Ft/fő) támogatja az egyetem, illetőleg az egyéb versenyeken az első húszba bekerülőket 50 000 Ft/fő összeggel.

Részletek:
https://unideb.hu/tajekoztato-debreceni-egyetem-20232024-tanevi-golya-o…

II. SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN ADHATÓ JUTTATÁSOK

12. Rendszeres szociális ösztöndíj

A szociális ösztöndíjat az Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) ítéli oda a rászorulóknak. A szociális ösztöndíjkérelmeket a kollégiumi felvételi eljárással egyszerre, azonos űrlapon, azonos igazolások benyújtásával lehet leadni. A kérelmeket az egyetemre frissen felvett elsőéveseknek az egyetemi felvételt követően, augusztus első felében kell leadniuk. A szociális ösztöndíjkérelmek elbírálása egyetemi szinten egységes, a kollégiumi felvételivel azonos pontrendszer alapján történik, mivel a hallgatók szociális helyzete nem függ attól, melyik karon tanulnak.

A hallgatói juttatásokról és térítésekről szóló kormányrendelet alapján – amennyiben elérik a bírálóbizottság által meghatározott minimális ponthatárt – kiemelt összegű rendszeres szociális ösztöndíjra jogosultak az alábbi csoportokba tartozó, hátrányos helyzetű hallgatók:

1. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összege legalább az éves hallgatói normatíva 20%-a (jelenleg 33 320 Ft, de 2022-re ebben a kategóriában a bírálóbizottság 33 500 Ft ösztöndíjat állapított meg), amennyiben a hallgató eléri a bírálóbizottság által meghatározott minimális ponthatárt és

 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • halmozottan hátrányos helyzetű (hátrányos helyzetű és szülője, szülei legfeljebb az általános iskolát végezte, végezték el), vagy
 • nagycsaládos (legalább két eltartott, tanuló testvére van), vagy
 • családfenntartó (saját gyermeke van), vagy
 • árva (25 éves életkor alatt).

2. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összege legalább az éves hallgatói normatíva 10%-a (jelenleg 16 660 Ft, de 2022-re ebben a kategóriában a bírálóbizottság 17 000 Ft ösztöndíjat állapított meg), amennyiben a hallgató eléri a bírálóbizottság által meghatározott minimális ponthatárt és

 • hátrányos helyzetű (családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vette, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította), vagy
 • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • félárva (25 éves életkor alatt).

Azoknak a rászoruló hallgatóknak, akik nem tartoznak a fenti csoportok egyikébe sem, és elérik a bírálóbizottság által meghatározott minimális ponthatárt, a rendszeres szociális ösztöndíj legkisebb összege 9 000 Ft/hó.

A szociális rászorultság elbírálásának legfontosabb szempontjai:

 • családszerkezet – az egy háztartásban élő eltartók és eltartottak száma, illetve hogy az eltartók teljes vagy csökkentett keresetűek (munkanélküli, nyugdíjas stb.),
 • jövedelem – a családban az egy főre eső éves bruttó jövedelem nagysága,
 • távolság – az állandó lakóhely távolsága a képzés székhelyétől,
 • egészségi állapot – az eltartók, a pályázó vagy a pályázó testvérének súlyos betegsége.

13. „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj

A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat a települési önkormányzatok ítélik oda a legjobban rászoruló, területükön állandó lakóhellyel rendelkező hallgatóknak. Ezt a támogatást a megyei önkormányzatok kiegészíthetik. Az állam a települési és megyei önkormányzati támogatást megduplázza, de ha az önkormányzatok több mint 5.000 Ft-ot ítéltek oda a hallgatóknak, akkor is legfeljebb 5.000 Ft-tal egészíti ki. A Bursa ösztöndíjat már a végzős középiskolások is igényelhetik. A Bursa Hungarica ösztöndíj összege (önkormányzati és intézményi ösztöndíj együtt) 2 000 – 11 000 Ft/hó.

14. Egyszeri szociális ösztöndíj

A rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíjat a KFSZB ítéli meg a tanulmányok során bármikor beadható pályázat alapján házasságkötés, saját gyermek születése vagy szülő elhunyta esetén, illetve más, rendkívüli méltányosságot érdemlő esetekben. A pályázat feltétele, hogy a rendkívüli esemény fél éven belül történjen. A támogatások összege jelenleg saját gyermek születése esetén 160 000 Ft, egyéb esetben 80 000 Ft.

15. Egyszeri alaptámogatás

Azok az elsőéves hallgatók, akik pályázatot nyújtanak be rendszeres szociális ösztöndíjra, szociális helyzetük alapján a rendszeres szociális ösztöndíj fejezetben felsorolt kiemelt csoportok valamelyikébe tartoznak (nagycsaládos, hátrányos helyzetű stb.), és elérik a bírálóbizottság által a rendszeres szociális ösztöndíjra való jogosultsághoz meghatározott minimális ponthatárt, tanulmányaik első félévében a kormányrendelet szerint jogosultak az egyszeri alaptámogatásra, melynek összege felsőoktatási szakképzés, alapképzés és osztatlan képzés esetén az éves hallgatói normatíva 50%-a (jelenleg 83 300 Ft), mesterképzés esetén az éves hallgatói normatíva 75%-a (jelenleg 124 950 Ft).

Legutóbb frissítve: 2023. 09. 28. 11:53