DE Hallgatói Önkormányzat

A Debreceni Egyetemen, hasonlóan az ország összes felsőoktatási intézményéhez, a felsőoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően működik a hallgatói önkormányzat (HÖK). A törvény erejénél fogva a HÖK tagja a doktorandusz hallgatók kivételével minden hallgató, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen képzési formában folytatja. Ez azt jelenti, hogy akár levelezős, nappalis, akár államilag finanszírozott vagy költségtérítéses hallgatóként tanulsz, az egyetem hallgatójaként Te is tagja leszel a HÖK-nek. A doktorandusz hallgatók érdekeit a Doktorandusz Önkormányzat (DÖK) képviseli.

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata (DEHÖK) alapszabályának megfelelően a HÖK képviselőit, illetve tisztségviselőit általános és titkos választásokon a hallgatók választják meg, a választás során mindenki választó és választható. Nálunk Debrecenben a HÖK kétszintű szervezet. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat mellett és annak részeként működnek a kari HÖK-ök, amelyek kari szinten képviselik a hallgatókat, képviselőiket delegálják a kari tanácsokba, bizottságokba és a DEHÖK küldöttgyűlésébe.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat struktúrájának felépítésekor amellett, hogy az egyetem valamennyi kari Hallgatói Önkormányzata arányosan képviselve legyen, igyekeztünk arra is törekedni, hogy ugyanakkor egy, a napi, hirtelen megjelenő feladatokra gyorsan és hatékonyan reagálni képes operatív vezetés is működjön. Az előbbinek, tehát az arányos képviseletnek a színtere az EHÖK küldöttgyűlése, melyben a kari HÖK-öknek létszámarányos a képviselete. Ez a 74 tagú testület a HÖK legfőbb döntéshozó szerve az egyetemen.

A küldöttgyűlés két ülése között a legfontosabb kérdésekben a DEHÖK elnöksége dönt, melynek tagjai az EHÖK elnöke, elnökhelyettese és alelnökei mellett a 14 kari HÖK-elnök. Mindemellett nagy szerep jut a napi ügyintézésben az EHÖK elnökének, elnökhelyettesének és az egyes campusokról jelölt alelnököknek, akik a meghatározott feladatok ellátására (pl. sport, külügyek, informatika) az elnök által kinevezett elnöki megbízottakkal együtt alkotják a DEHÖK operatív testületét. Az elnök, az elnökség és az operatív testület munkáját a napi feladatok ellátásában, a DEHÖK központi rendezvényeinek (pl. egyetemi hallgatói bál) szervezésében a bizottságok segítik. A DEHÖK feladata összefogni a kari HÖK-ök működését, koordinálni tevékenységüket, az elnökségi üléseken kialakított konszenzusos álláspontot képviselni a Szenátusban, az egyetemi bizottságokban és a rektori vezetésben. Erre kiváló lehetőséget biztosít, hogy az eddigi fegyelmezett és konstruktív munka elismeréseként a DEHÖK elnöke 2007 júliusától a rektori vezetés tagja. Ez kiemelkedő lehetőség arra, hogy az egyetemi vezetés a legfelső szinten is megismerhesse az esetleg felmerülő hallgatói problémákat.

A kari HÖK-ök feladata a szűkebb értelemben vett közösségek, azaz az egyes karok hallgatóinak összefogása, a tanulmányi és egyéb, az egyetemi élet kapcsán felmerülő problémák kezelése. Legjelentősebb rendezvényeik a gólyatáborok, a gólyabálok, az egyetemi napok/medikus hét/sárgulási hét, az állásbörze. Jelentős teret szentelnek az egyetemen, a karokon működő kulturális szerveződések, hallgatói szervezetek támogatásának.

Fontos tevékenységi kör a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az ország más felsőoktatási intézményeivel. Ennek keretében a HÖK vezető szerepet vállal a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) munkájában. 2006 óta a DEHÖK egy vezető tisztségviselője a HÖOK elnökségének tagja, 2014. december 31-ig Körösparti Péter, a DEHÖK elnöke, 2015. január 1-je óta Bognár István Ádám, a DEHÖK elnökhelyettese. 2010. májustól december 31-ig, valamint 2013. szeptembertől 2014. december 31-ig Körösparti Péter, a DEHÖK elnöke töltötte be a HÖOK elnöki tisztségét. A 2013. január 1-je óta már a második kétéves ciklusban dr. Kőmíves Péter Miklós, a DEHÖK képviselője látja el a HÖOK Felügyelő Bizottságának elnöki feladatait. A doktoranduszok országos képviseletét ellátó Doktoranduszok Országos Szövetségének (DOSZ) elnöke 2013-ban és 2014-ben Csiszár Imre, a DEHÖK korábbi elnökhelyettese volt. 2015-ben a DOSZ elnöke Keresztes Gábor, a DE doktorandusza, elnökhelyettese dr. Kőmíves Péter Miklós, a DE Doktorandusz Önkormányzat elnöke, a Felügyelő Bizottság elnöke Körösparti Péter.

Az elmúlt években a HÖK egyre nagyobb számban szervezett több kar hallgatói számára közös programokat (pl. tíz kar hallgatóinak közös gólyatábora). Ezek erősítik a karok közötti megértést, összetartást, a „debreceni egyetemista” tudat kialakulását. Az egyetemi és a kari HÖK-ök egyaránt arra törekszenek, hogy a hallgatók érdekében egységesen, erősen és hatékonyan lépjenek fel. Talán azt sem túlzás kimondani, hogy jelenleg Debrecenben működik az ország egyik legerősebb hallgatói érdekvédelmi szervezete.

Bármilyen problémával, tanulmányi, szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos kérdésekkel fordulj bátran a HÖK-tagokhoz! A HÖK-irodákban érdeklődhetsz külföldi tanulmányutak, pályázati lehetőségek iránt is.

Legutóbb frissítve: 2021. 07. 28. 11:21